Procedura oceny i wyboru operacji

PROCEDURA OCENY I WYBORU OPERACJI w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Polesie” - Zobacz

Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli.
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 - Zobacz