Zaproszenie na spotkanie robocze

Data zamieszczenia na stronie 10.11.2022 r.

Zaproszenie

W imieniu Zarządu LGD Polesie, serdecznie zapraszam w dniu 17 listopada 2022 r. do siedziby Biura LGD w Cycowie przy ul. Nowa 1 o godzinie 10:00 na spotkanie „robocze”, aczkolwiek o bardzo dużej ważności dla przyszłości rozwoju obszaru obejmującego Gminy wchodzące w skład LGD „Polesie”.

Szanowni Państwo, zakończyliśmy drugi etap prac nad nową Lokalną Strategią Rozwoju. Obecnie przychodzi czas, byśmy z tych naszych spotkań oraz przeprowadzonych ankiet, wyodrębnili TRZY GŁÓWNE OBSZARY TEMATYCZNE naszej strategii (taki jest wymóg formalny i tego nie możemy zmienić). Nie jest to zadanie łatwe zważywszy na to iż z wcześniejszej naszej pracy oraz przeprowadzonych etapów konsultacji widzimy różne potrzeby wskazywane w poszczególnych Gminach naszej LGD. Chcemy w sposób bardzo otwarty z zaangażowaniem przedstawicieli WSZYSTKICH GMIN obszaru LGD „Polesie”, uzgodnić jakie wybieramy kierunki strategiczne, które zechcemy zawrzeć w opracowywanej Lokalnej Strategii Rozwoju, a potem zrealizować w nowej perspektywie finansowej.

Chcemy także wykorzystać to spotkanie by ustalić zasady współpracy w tym nowym okresie realizacji założeń LSR, dlatego też bardzo istotna jest obecność przedstawicieli Samorządów WSZYSTKICH Gmin wchodzących w skład naszego Stowarzyszenia, przedstawicieli NGO (formalnych i nieformalnych), sektora gospodarczego, instytucji i mieszkańców, którym przyszłość i rozwój naszych „małych ojczyzn” leży na sercu. Rezultatem tego spotkania będzie utworzenie tzw. ZESPOŁU ROBOCZEGO, który na bieżąco będzie współpracował z Biurem i Zarządem LGD w celu zbierania i systematyzowania spływających informacji. Po spotkaniu opracowana zostanie fiszka projektowa, którą to skierujemy do wszystkich mieszkańców obszaru LGD „Polesie”, tak by możliwie szeroka grupa mogła przedstawić propozycje projektów inwestycyjnych jak i miękkich, które to zechcemy wpisać do dokumentu strategicznego jakim jest Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2023 – 2027.

W naszym spotkaniu oprócz przedstawicieli Zarządu i Biura LGD, weźmie udział Pan dr hab. prof UMCS Mariusz Wiktor Sienkiewicz, który przedstawi nam bieżące wnioski z przeprowadzonych etapów opracowywania LSR i pomoże ukierunkować się tak, by możliwie dużo postulatów zebranych w czasie konsultacji móc zawrzeć w strategii.

Z poważaniem

Małgorzata Leszczyńska

Spotkania konsultacyjne

Pierwszy etap prac nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2023-2027

Szanowni Państwo,

Za nami pierwszy etap konsultacji społecznych związanych z opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Polesie” na lata 2023-2027. W ostatnich tygodniach odbyły się w każdej z dziewięciu gmin tworzących LGD spotkania konsultacyjne.

Dziękujemy za liczny udział oraz wykonaną pracę.

Raport z konsultacji gmina Cyców - ( pobierz )

Raport z konsultacji gmina Łęczna - ( pobierz )

Raport z konsultacji gmina Ludwin - ( pobierz )

Raport z konsultacji gmina Puchaczów - ( pobierz )

Raport z konsultacji gmina Sosnowica - ( pobierz )

Raport z konsultacji gmina Spiczyn - ( pobierz )

Raport z konsultacji gmina Urszulin - ( pobierz )

Raport z konsultacji gmina Uścimów - ( pobierz )

Raport z konsultacji gmina Wierzbica - ( pobierz )

 

Wsparcie przygotowawcze

Wsparcie przygotowawcze

               Informujemy, iż 15 czerwca 2022 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Polesie” podpisała umowę o przyznaniu pomocy na opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na okres programowania 2023 – 2027 w ramach podziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze. Pomoc przyznana na to działanie to 74 tys. zł.

Przy aktywnym udziale lokalnej społeczności opracowana zostanie nowa Strategia, która posłuży do ubiegania się o wsparcie finansowe na realizację lokalnych inicjatyw społecznych i gospodarczych w kolejnym okresie programowania. LSR planowana jest na obszarze wszystkich gmin, które objęte są LSR Stowarzyszenia LGD „Polesie” realizowaną w ramach PROW 2014-2020, a mianowicie: Cyców, Ludwin, gmina miejsko – wiejska Łęczna, Puchaczów, Sosnowica, Spiczyn, Urszulin, Uścimów i Wierzbica.

 

Plan włączenia lokalnej społeczności wraz z opisem procesu przygotowania LSR (zobacz)

Informacja o miejscach i terminach przeprowadzenia spotkań (zobacz)

Zapraszamy  - weź udział w ankiecie     

   

    Przystępujemy do II etapu konsultacji, który dotyczy określenia celów i przedsięwzięć, które zostaną wpisane do projektowanej Lokalnej Strategii Rozwoju. W efekcie przeprowadzonych
w gminach spotkań zostały zarysowane propozycje celów i przedsięwzięć, które prezentujemy poniżej. Naszą rolą jest obecnie dokonanie ich weryfikacji oraz, co najważniejszej uzupełnianie o nowe pomysły.

W szczególności zapraszamy do współpracy osoby i instytucje, które do tej pory nie brały udziału w spotkaniach.

Prosimy o przedstawienie swoich propozycji lub uwag na załączonym formularzu.

Termin nadsyłania propozycji do 31 października 2022r.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów WIejskich

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem projektu jest realizacja planu włączenia społeczności w szczególności przygotowanie LSR.