OGŁOSZENIE O NABORZE 3/2023

Data zamieszczenia na stronie 04.09.2023 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2023 - Rozwijanie działalności gospodarczej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Polesie” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 1. Zakres tematyczny, limit środków oraz formy wsparcia w ramach danego zakresu:
 

Lp.

Nr przedsięwzięcia

Zakres tematyczny naboru (nazwa Przedsięwzięcia LSR)

Limit środków w naborze (euro)

Forma wsparcia

1

2.2.1

Rozwijanie działalności gospodarczej

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w § 2 ust.1 pkt 2 lit. c rozporządzenia*

47 126,30 €**

(188 505,20 zł***)

Pomoc na operacje w zakresie określonym w § 2 ust.1 pkt 2 lit. c ma formę refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych. Maksymalna kwota pomocy wynosi  188 000,00 zł, a intensywność pomocy jest nie wyższa niż 70% kosztów kwalifikowanych.

 *Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1570 z późn. zm.)

**limit naboru ustalony w walucie EUR, zostanie przeliczony przez ZW po kursie bieżącym(kurs wymiany euro do złotego, publikowany przez Europejski Bank Centralny (EBC) z poprzedniego dnia pracy komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń)

*** limit wskazany w ogłoszeniu przeliczony na PLN po kursie stałym 4,00 PLN/EUR

 1. Termin i miejsce składania wniosków:

Termin składania wniosków: 18.09.2023r. – 02.10.2023r.  w godzinach 8.00 – 16.00.

Miejsce składania wniosków: biuro Stowarzyszenia LGD „Polesie”, ul. Nowa 1, 21-070 Cyców.

 1. Tryb składania wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać osobiście (lub przez osobę upoważnioną do jego reprezentowania) bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w pkt.2 ogłoszenia. Wnioski należy złożyć w trzech jednobrzmiących egzemplarzach:

- oryginał wniosku w wersji papierowej i elektronicznej tożsamej z wersją papierową (który po zakończeniu procedury wyboru wniosków przez LGD zostanie przekazany do ZW),

- 1-sza kopia wniosku w wersji papierowej i elektronicznej (która po zakończeniu procedury wyboru wniosków przez LGD pozostanie w dokumentacji LGD),

- 2-ga kopia wniosku w wersji papierowej (która zostanie zwrócona Wnioskodawcy z potwierdzeniem złożenia wniosku do LGD).

Dokumenty należy złożyć w sposób uniemożliwiający ich samoistną dekompletację, np. dokumenty oprawione w skoroszyt z możliwością wpięcia do segregatora.

Pracownik Biura LGD potwierdza przyjęcie wniosku umieszczając na każdym egzemplarzu: datę  i godzinę złożenia wniosku, pieczątkę LGD, liczbę złożonych z wnioskiem załączników, podpis przyjmującego wniosek oraz indywidualny numer sprawy nadany przez LGD.

 1. Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru:

Podstawowymi warunkami udzielenia wsparcia są:

 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
 2. Zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze.
 3. Zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze (refundacja).
 4. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Polesie” na lata 2016-2023.
 5. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
 6. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
 7. Kryteria wyboru operacji:

Kryteria wyboru wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest niezbędne do pozytywnej oceny wniosku znajdują się w zakładce PROW 2014-2020/Karty Ocen.

 1. Informacja o wymaganych dokumentach:

Wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy zawiera wzór formularza wniosku. Wzór formularza wniosku znajduje się w zakładce: Strefa Beneficjenta/Rozwój działalności gospodarczej/Wnioski o wsparcie finansowe

 

 1. Miejsce udostępnienia dokumentów:

LSR wraz z załącznikami udostępniono w zakładce PROW 2014-2020.

Formularze wniosków o udzielenie wsparcia, wniosków o płatność oraz formularze umów udostępniono w zakładce Nabory wniosków – pod niniejszym ogłoszeniem oraz w zakładce: Strefa Beneficjenta/Rozwój działalności gospodarczej/Wnioski o wsparcie finansowe

 

 1. Planowane do osiągnięcia wskaźniki:

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków. - otwórz

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Polesie" na lata 2016-2024 - otwórz
Procedura oceny i wyboru operacji w ramach LSR LGD "Polesie"- otwórz
Regulamin organizacyjny Rady Stowarzyszenia LGD "Polesie" - otwórz
Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych - otwórz


1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)

Materiały

Wniosek​_o​_przyzananie​_pomocy​_19​_2​_I​_5​_z

Dodatkowe​_arkusze​_dla​_podmiotów​_współwnioskujących​_19​_2​_I​_5​_z

Wniosek​_o​_przyznanie​_pomocy​_19​_2​_I​_5z

Dodatkowe​_arkusze​_dla​_podmiotów​_współwnioskujących​_19​_2​_I​_5​_z

Instrukcja​_do​_wniosku​_o​_przyznanie​_pomocy​_I​_19​_2​_5z

Informacja​_dla​_nabywcy​_następcy​_19.2​_I​_5​_z

2) Biznesplan (wersja 5z)

Biznesplan​_19​_2​_I​_5z pdf

Biznesplan​_19​_2​_I​_5z docx

Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych​_19.2​_I​_ 5z

Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych​_19.2​_I​_ 5z

Biznesplan Tabele finansowe​_19.2​_inne​_5z

Tabele​_finansowe​_Inkubator​_Biznesplan​_19​_2​_I​_5z

Informacja​_pomocnicza​_Biznesplan​_I​_19​_2​_5z

3) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

Oświadczenie​_o​_wielkości​_przedsiębiorstwa xls

Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa pdf

Zasady​_wypełniania​_oświadczenia​_o​_wielkości​_przedsiębiorstwa

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 9z)

Umowa​_19.2​_inne​_wł​_9z

Umowa​_19.2​_inne​_wł​_wer​_9z

zał​_nr​_1​_ZRF​_19.2​_inne​_wł​_umowa​_9z

zał​_nr​_1​_ZRF​_19.2​_inne​_wł​_umowa​_9z

zał​_nr​_2​_wykaz działek​_umowa​_9z

zał​_nr​_2​_wyk.działek​_umowa​_9z

zał​_nr​_3​_kary​_umowa​_9z pdf

zał​_nr​_3​_kary​_umowa​_9z docx

zał​_nr​_3a​_kary​_umowa​_9z pdf

zał​_nr​_3a​_kary​_umowa​_9z docx

zał​_nr​_5​_IMRB​_IPRO​_19.2​_I​_W​_umowa​_9z pdf

zał​_nr​_5​_IMRB​_IPRO​_192.​_I​_W​_umowa​_9z docx

zał​_nr​_6​_Oświadcz​_o​_wyraż​_zgody​_umowa​_9z pdf

zał​_nr​_6​_Oświadcz​_o​_wyraż​_zgody​_umowa​_9z docx

zał​_nr​_7​_Oświadczenie​_małż​_rozdziel​_umowa​_9z pdf

zał​_nr​_7​_Oświadczenie​_małż​_rozdziel​_umowa​_9z docx

zał​_nr​_8​_Oświadczenie​_współwł​_umowa​_9z pdf

zał​_nr​_8​_Oświadczenie​_współwł​_umowa​_9z docx

zał​_nr​_9​_Deklaracja​_małżo​_współwł​_wyraż​_zgody​_umowa​_9z

zał​_nr​_9​_Deklaracja​_małżo​_współwł​_umowa​_9z

zał​_nr​_10​_RODO​_umowa​_9z pdf

zał​_nr​_10​_RODO​_umowa​_9z docx

5) Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy

Umowa​_o​_przyznaniu​_pomocy​_następcy​_prawnemu​_nabywcy​_Beneficjenta​_19.2​_inne

Zał​_nr​_2​_Wykaz​_działek

Zał​_nr​_3​_Informacja​_o​_przetwarzaniu​_danych​_osobowych

Załącznik​_nr​_4​_Oświadczenie​_małżonka

Zał​_nr​_5​_Oświadczenie​_Beneficjenta​_o​_niepozostawaniu​_w​_związku

Zał​_nr​_6​_Oświadczenie​_Współwłaściciela​_o​_niepozostawaniu​_w​_związku

Zał​_nr​_7​_Deklaracja​_małżonka

6) Formularz wniosku o płatność (wersja 5z i 4z)

Wersja 4z formularza wniosku o płatność - obowiązuje w przypadku spraw, w ramach których odbyła się już ocena wcześniejszego etapu płatności lub trwa ocena wniosku o płatność a Beneficjent zobowiązany jest złożyć uzupełnienia w ramach tej oceny.

Wersja 5z formularza wniosku o płatność – obowiązuje w przypadku spraw, w ramach których planowane jest dopiero złożenie wniosku o płatność

Wniosek o płatność​_5z

Wniosek o płatność​_5z​_edytowalny

Dodatkowy arkusz dla współwnioskujących​_5z

Dodatkowy arkusz dla współwnioskujących​_5z​_edytowalny

Instrukcja do wniosku o płatność​_5z

Wniosek o płatność​_4z

Wniosek o płatność​_4z​_edytowalny

Instrukcja do wniosku o płatność​_4z

Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu pdf

Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu xlxs

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących​_4z

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących​_4z​_edytowalny

7) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących​_4z​_edytowalny

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji

8) Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków przygotowanych w formacie MS Excel

Wskazowki​_Do​_Formularzy​_Wnioskow​_XLSX