Podejmowanie działalności gospodarczej

Spis treści

 Dotyczy przedsięwzięć 2.1.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw w LSR LGD Polesie

Uwaga!

W związku z wejściem w życie z dniem 9 września 2017 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zostały udostępnione nowe wzory dokumentów, które obowiązują od 16 października 2017 r.

BENEFICJENCI

O pomoc przyznawaną na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej może ubiegać się osoba fizyczna jeżeli:

 • nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów,
 • ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym Strategią Rozwoju Lokalnego LSR (gminy: Cyców, Ludwin, Puchaczów, Sosnowica, Spiczyn, Urszulin, Uścimów, Wierzbica oraz gmina miejsko-wiejska Łęczna),
 • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • jest pełnoletnia,
 • ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
 • w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywała działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w szczególności nie była wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i której nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie

POMOC NA OPERACJĘ W ZAKRESIE PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ JEST PRZYZNAWANA JEŻELI:

 • operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, i jej wykonywanie do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, oraz
 • zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podleganie tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, lub
 • zakłada utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymanie utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej;
 • operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.;
 • operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR;
 • inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji;
 • jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem;
 • jej realizacja nie jest możliwa bez udziału środków publicznych;
 • została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie jest wymagane przepisami odrębnymi;
 • koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych;
 • pomoc na operację ma formę premii w wysokości 70 000 zł
 • koszty planowane do poniesienia mieszczą się w zakresie kosztów:
 • ogólnych (związane z wydatkami dot. budowy, nabycia nieruchomości, maszyn, takie jak honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności),
 • zakupu robót budowlanych lub usług,
 • zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
 • najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
 • zakupu nowych maszyn, wyposażenia, materiałów
 • zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,
 • podatku od towarów i usług (VAT), z wyjątkiem podatku, który można odzyskać na mocy prawodawstwa krajowego VAT,
 • są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne;
 • koszty nie są kosztami inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR.

WYPŁATA ŚRODKÓW

W przypadku operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej środki finansowe są wypłacane w dwóch transzach. Pierwsza transza pomocy obejmuje 80% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli beneficjent:

 • podjął we własnym imieniu działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
 • zgłosił się do ubezpieczenia społecznego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, z tytułu wykonywania działalności gospodarczej (jeżeli nie zatrudnia pracownika),
 • uzyskał pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje, których uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy do realizacji inwestycji objętych operacją.

Druga transza pomocy obejmuje 20% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli operacja została zrealizowana zgodnie z biznesplanem.

KOSZTY KWALIFIKOWALNE PODLEGAJĄ REFUNDACJI W PEŁNEJ WYSOKOŚCI, JEŻELI ZOSTAŁY PONIESIONE:

 • od dnia, w którym została zawarta umowa, a w przypadku kosztów ogólnych - od dnia 1 stycznia 2014 r.,
 • w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, której wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 1 tys. złotych - w formie rozliczenia bezgotówkowego;
 • uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo do ich identyfikacji wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy, w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych albo przez prowadzenie zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych na formularzu udostępnionym przez samorząd województwa, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów beneficjent nie jest obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Wniosek o płatność pierwszej transzy pomocy beneficjent składa w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy, a wniosek o płatność drugiej transzy - po spełnieniu warunków wypłaty drugiej transzy, w terminie określonym w umowie, nie później jednak niż po upływie 2 lat od dnia zawarcia umowy i nie później niż w dniu 31 grudnia 2022r.

ZOBOWIĄZANIA BENEFICJENTA:

 • podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, jej wykonywanie do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej,
 • zgłoszenie beneficjenta do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podlegania tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, lub
 • utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymanie utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej,
 • osiągnięcie co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej,
 • osiągnięcia wskaźników realizacji celu operacji w określonym terminie,
 • niefinansowania kosztów kwalifikowalnych operacji z innych środków publicznych zgodnie z warunkami przyznania pomocy;
 • przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej.

Pomoc nie przysługuje, jeżeli działalność gospodarcza będąca przedmiotem operacji jest sklasyfikowana w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako:

 • działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach;
 • górnictwo i wydobywanie;
 • działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie;
 • przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków;
 • wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;
 • produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych;
 • produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;
 • produkcja metali;
 • produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli;
 • transport lotniczy i kolejowy;
 • gospodarka magazynowa

 


 

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)

Materiały

Wniosek o przyznanie pomocy​_19.2​_Premia​_5z xlsx
Wniosek​_o​_przyznanie​_pomocy​_19​_2​_P​_5​_z pdf

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)
 
Materiały
 

3) Biznesplan (wersja 5z)

Materiały

Biznesplan​_192​_P​_5​_z pdf
Biznesplan​_19​_2​_P​_5​_z docx
Tabele​_finansowe​_Biznesplan​_19​_2​_P​_5z xlsx
Informacja​_pomocnicza​_Biznesplan​_19​_2​_P​_5z pdf

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 6z)

Materiały

umowa o przyznanie pomocy​_19.2​_P​_6z pdf
umowa o przyznanie pomocy​_19.2​_P​_6z docx
zał​_nr​_1​_Biznes Plan​_P​_umowa​_6z pdf
zał​_nr​_1​_Biznes Plan​_P​_umowa​_6z docx
zał​_nr​_2​_Wykaz Dzialek​_19.2​_P​_umowa​_6z pdf
zał​_nr​_2​_Wykaz Dzialek​_19.2​_P​_umowa​_6z xls
zał​_nr​_3​_IMRB​_IPRO​_19.2​_P​_umowa​_6z pdf
zał​_nr​_3​_ Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji ​_P​_umowa​_6z xlsx zał​_nr​_4​_Oświadcz​_o​_wyraż​_zgody​_umowa​_6z pdf
zał​_nr​_4​_Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy​_6z docx
zał​_nr​_5​_Oświadczenie​_małż​_rozdziel​_umowa​_6z pdf
zał​_nr​_5​_ Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej​_6z docx
zał​_nr​_6​_RODO​_umowa​_6z pdf
zał​_nr​_6​_RODO​_umowa​_6z docx

5) Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu nabywcy Beneficjenta

Materiały

Umowa​_o​_przyznaniu​_pomocy​_następcy​_prawnemu​_nabywcy​_Beneficjenta​_19.2​_premie pdf
Załącznik​_nr​_2​_Wykaz​_działek​_ewidencyjnych pdf
Załącznik​_nr​_3​_Informacja​_o​_przetwarzaniu​_danych​_osobowych pdf
Załącznik​_nr​_4​_Oświadczenie​_małżonka pdf
Załącznik​_nr​_5​_Oświadczenie​_Beneficjenta pdf

6) Formularz wniosku o płatność (wersje 5z i 4z)

Wersja 4z formularza wniosku o płatność - obowiązuje w przypadku spraw, w ramach których odbyła się już ocena wcześniejszego etapu płatności lub trwa ocena wniosku o płatność a Beneficjent zobowiązany jest złożyć uzupełnienia w ramach tej oceny.

Wersja 5z formularza wniosku o płatność – obowiązuje w przypadku spraw, w ramach których planowane jest dopiero złożenie wniosku o płatność

Materiały

Wniosek o płatność ​_P​_5z pdf
Wniosek o płatność ​_P​_5z​_edytowalny xlsx
Załącznik​_nr​_2​_Wykaz​_faktur​_lub​_dokumentów​_o​_równoważnej​_wartości​_dowodowej​_5z xlsx
Instrukcja do wniosku o płatność ​_P​_5z Instrukcja do wniosku o płatność ​_P​_5z pdf Wniosek o płatność​_P​_4z pdf
Wniosek o płatność ​_P​_4z​_edytowalny xlsx
Instrukcja do wniosku o płatność P​_4z pdf
Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu pdf
Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu xlsx
Informacja pomocnicza do Sprawozdania z Biznesplanu pdf

7) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMBR / IPRO)

Materiały

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (pdf)
Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (excel)
Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (pdf)

 


Finansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej z innych źródeł 

Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (AIP)

Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (AIP) powstała w 2004 roku. Jej zadaniem stała się organizacja innowacyjnej sieci inkubatorów przedsiębiorczości AIP na uczelniach całej Polski. W wyniku podjętych przez Fundację AIP działań powstała pierwsza w Polsce i największa w Europie sieć instytucji udzielających wsparcia na zasadzie Preinkubacji i Inkubacji pomysłów biznesowych. Sukces ten oprócz zaangażowania grupy młodych osób mógł być osiągnięty przede wszystkim dlatego, iż w AIP został wypracowany innowacyjny na skalę europejską model Preinkubacji. W przeciwieństwie do podobnych instytucji europejskich nie polega on tylko na wynajmie powierzchni, ale przede wszystkim na możliwości prowadzenia firmy na zasadzie pionu inkubatora bez zakładania własnej działalności gospodarczej. Nowopowstałe przedsięwzięcie wsparte jest profilowanym ekosystemem usług, w ramach którego najłatwiej, najszybciej i najmniej ryzykownie w Europie każda osoba może zacząć prowadzić każdy biznes. Inkubatory AIP już w 2005 r. zostały wyróżnione tytułem Inicjatywa Roku, a w 2007 r. nominowane przez Rząd RP do Europejskiej Nagrody Przedsiębiorczości. W dniu 15.05.2012 r. w czasie Europejskiego Kongresu Gospodarczego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przyznała I miejsce Akademickim Inkubatorom Przedsiębiorczości w kategorii "Innowacyjna instytucja otoczenia biznesu". W 2013 roku fundacja AIP została nominowana do prestiżowej nagrody RegioStars 2014.

Fundacja AIP oferuje unikalną ścieżkę kompleksowego wspierania przedsiębiorczości na etapie inicjowania i rozwijania własnej działalności gospodarczej w Polsce i za granicą przy udziale uczelni wyższych oraz partnerów biznesowych. AIP na stałe współpracuje ze startupami, dla których pozyskanie finansowania zewnętrznego w celu wdrażania wyników prac B+R oraz transferu technologii jest podstawowym elementem ich rozwoju. W  tym aspekcie AIP stanowi obecnie jedną z największych i najważniejszych dla polskiej przedsiębiorczości instytucji. W ramach dotychczasowej działalności wykreowała kilkadziesiąt inicjatyw, w których udział wzięło ponad 100 tysięcy młodych osób, powstało ponad 5 tysięcy firm i utworzonych zostało tysiące nowych miejsc pracy.  Fundacja AIP realizuje obecnie swoją wizję poprzez 3 główne inicjatywy: 

 • Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości - największa w Europie sieć inkubatorów przedsiębiorczości (obecnie 50 inkubatorów w największych miastach w całej Polsce), stanowiących miejsca, gdzie można najszybciej, najtaniej i najmniej ryzykownie w Europie przetestować swój pomysł biznes w realnych warunkach rynkowych. Aktualnie w ramach inkubatorów swoje pomysły biznesowe testuje ponad 2000 startupów miesięcznie.

 • AIP Seed Capital – nowatorski fundusz seedowy inwestujący w najlepsze polskie startupy. Fundusz oferuje najprostszy i najskuteczniejszy system inwestowania w polskie startupy. Poza środkami finansowymi AIP Seed Capital zapewnia również m.in. mentoring guru startupów, dostęp do drugiej rundy inwestycji m.in. z udziałem inwestorów z Doliny Krzemowej. AIP Seed Capital dokonał dotychczas 49 wejść kapitałowych w innowacyjne spółki każdorazowo na kwotę nie niższą niż 100 tysięcy zł za 15 % udziałów. Kolejne 84 inwestycje zostaną zrealizowane do końca 2015 roku.

 • AIP Business Link – sieć (10) najlepszych na świecie centrów rozwoju biznesu dla start-upów. W ramach jednego preferencyjnego pakietu usług udostępnione są klientom kompleksowe usługi, pozwalające na proste i efektywne prowadzenie firmy z dowolnego miejsca na świecie. Ponadto w ofercie znajdują się komfortowe miejsca pracy, nowoczesne sale konferencyjne, sale spotkań z zapleczem multimedialnym oraz przestrzenie networkingowe. Wizytówką AIP Business Link są Laboratoria, czyli wyjątkowe miejsca, sprzyjające pracy twórczej. Aktualnie z usług Business Link korzysta około 200 startupów miesięcznie.

AIP godlło Lublin (CMYK) - pobierz
AIP godlło Lublin (RGB) - pobierz
AIP logo Lublin (CMYK) - pobierz
AIP logo Lublin (RGB) - pobierz
AIP logo Lublin negatyw (CMYK) - pobierz
AIP logo Lublin negatyw (RGB) - pobierz