Zaproszenie na spotkanie robocze

Data zamieszczenia na stronie 10.11.2022 r.

Zaproszenie

W imieniu Zarządu LGD Polesie, serdecznie zapraszam w dniu 17 listopada 2022 r. do siedziby Biura LGD w Cycowie przy ul. Nowa 1 o godzinie 10:00 na spotkanie „robocze”, aczkolwiek o bardzo dużej ważności dla przyszłości rozwoju obszaru obejmującego Gminy wchodzące w skład LGD „Polesie”.

Szanowni Państwo, zakończyliśmy drugi etap prac nad nową Lokalną Strategią Rozwoju. Obecnie przychodzi czas, byśmy z tych naszych spotkań oraz przeprowadzonych ankiet, wyodrębnili TRZY GŁÓWNE OBSZARY TEMATYCZNE naszej strategii (taki jest wymóg formalny i tego nie możemy zmienić). Nie jest to zadanie łatwe zważywszy na to iż z wcześniejszej naszej pracy oraz przeprowadzonych etapów konsultacji widzimy różne potrzeby wskazywane w poszczególnych Gminach naszej LGD. Chcemy w sposób bardzo otwarty z zaangażowaniem przedstawicieli WSZYSTKICH GMIN obszaru LGD „Polesie”, uzgodnić jakie wybieramy kierunki strategiczne, które zechcemy zawrzeć w opracowywanej Lokalnej Strategii Rozwoju, a potem zrealizować w nowej perspektywie finansowej.

Chcemy także wykorzystać to spotkanie by ustalić zasady współpracy w tym nowym okresie realizacji założeń LSR, dlatego też bardzo istotna jest obecność przedstawicieli Samorządów WSZYSTKICH Gmin wchodzących w skład naszego Stowarzyszenia, przedstawicieli NGO (formalnych i nieformalnych), sektora gospodarczego, instytucji i mieszkańców, którym przyszłość i rozwój naszych „małych ojczyzn” leży na sercu. Rezultatem tego spotkania będzie utworzenie tzw. ZESPOŁU ROBOCZEGO, który na bieżąco będzie współpracował z Biurem i Zarządem LGD w celu zbierania i systematyzowania spływających informacji. Po spotkaniu opracowana zostanie fiszka projektowa, którą to skierujemy do wszystkich mieszkańców obszaru LGD „Polesie”, tak by możliwie szeroka grupa mogła przedstawić propozycje projektów inwestycyjnych jak i miękkich, które to zechcemy wpisać do dokumentu strategicznego jakim jest Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2023 – 2027.

W naszym spotkaniu oprócz przedstawicieli Zarządu i Biura LGD, weźmie udział Pan dr hab. prof UMCS Mariusz Wiktor Sienkiewicz, który przedstawi nam bieżące wnioski z przeprowadzonych etapów opracowywania LSR i pomoże ukierunkować się tak, by możliwie dużo postulatów zebranych w czasie konsultacji móc zawrzeć w strategii.

Z poważaniem

Małgorzata Leszczyńska

 

Spotkanie konsultacyjne w ramach procesu opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju 17 listopada 2022 r.